^
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o ciasteczkach »

tel. +48 605-580-290   Justyna
wypozyczalnia@malyguliwer.pl

(0) 0.00 PLN
 
WYPOŻYCZALNIA
 
SKLEP
 
BESTSELLERYPROMOCJE

 
PARTNERZY

karta dużej rodzinyRegulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
- MAŁY GULIWER -

www.malyguliwer.pl

§ 1. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Sprzedawca – Justyna Sobkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Biznesowe Justyna Sobkowiak, z siedzibą ul. Tęczowa 24A/2, 62-064 Plewiska, posiadającą NIP: 779-227-20-76, REGON: 361071842, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 605-580-290, e-mail: sklep@malyguliwer / wypozyczalnia@malyguliwer.pl.
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy regulamin;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.malyguliwer.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
11. Reklamacja - żądanie skierowane przez Klienta do Sprzedawcy dotyczące błędów w funkcjonowaniu Sklepu, niezgodności z Umową sprzedaży, a także innych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Sklepu;
12. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.malyguliwer.pl. Sprzedawca świadczy usługi w ramach Sklepu internetowego oraz realizuje Umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem.
2. Regulamin jest jednocześnie regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.malyguliwer.pl, prowadzony jest Sprzedawcę.
4. Regulamin określa w szczególności:
  a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
  c) zasady korzystania ze Sklepu internetowego;
  d) zasady składania reklamacji oraz odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, Java Script i cookies, lub
  b) Mozilla Firefox w wersji 36.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  c) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli
  d) poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres e-mail).
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego w rozumieniu art. 2 pkt. 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.), z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
10. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w § 1 powyżej.
11. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a w przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.
12. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO www.malyguliwer.pl
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego jest rejestracja.
2. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Sklepie internetowym.
3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Rejestracja w ramach Sklepu jest bezpłatna.
5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
  d) jest osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
7. Z momentem dokonania rejestracji, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony. W ramach ww. umowy Sprzedawca udostępnia Klientowi funkcjonalności Sklepu, w tym w szczególności możliwość utrzymywania konta Klienta oraz składanie Zamówień. Klient jest uprawniony do usunięcia swojego konta w każdym czasie.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca wprowadza środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. W celu zapoznania się z polityką prywatności należy na stronie głównej Sklepu wejść w zakładkę „Regulaminy”, a następnie „Polityka prywatności” lub kliknąć tutaj.
9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.malyguliwer.pl, dokonać wyboru Towaru, jego kolorystyki, modelu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny brutto zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wysłanie Zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oferty zakupu od Sprzedawcy wskazanych w Zamówieniu Towarów.
6. W momencie dokonania Zamówienia, Regulamin w wersji obowiązującej w tym czasie staje się integralną częścią przyszłej Umowy sprzedaży.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Przyjęcie zamówienia nr [numer zamówienia]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub drogą elektroniczną.
10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, w której Sprzedawca potwierdza przekazanie Zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę złożonej przez Klienta oferty.
11. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem wykorzystując posiadane dane w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, a podane dane nie będą umożliwiały jego realizacji, zamówienie Klienta zostaje z tą datą anulowane, a Umowa sprzedaży zostaje odpowiednio rozwiązana lub nie dochodzi do skutku.
12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar, w stosunku do którego Klient składa ofertę nabycia, jest dostępny. W przypadku zamówienia Towaru niedostępnego Sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).
13. W przypadku zamówień płatnych przelewem, termin płatności wynosi 5 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność, zamówienie zostanie anulowane.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury lub paragonu fiskalnego.
15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5. CENY I METODY PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
3. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki, które każdorazowo wskazywane są przy składaniu Zamówienia – w zależności od wybranej przez Klienta opcji dostawy. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
4. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
  a) przelewem na numer konta bankowego 51 1090 1476 0000 0001 2977 0048,
  b) płatnością w systemie www.przelewy24.pl,
  c) gotówką przy odbiorze osobistym Towaru.

§ 6. DOSTAWA
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem kuriera albo transportem własnym Sprzedawcy.
3. Koszty dostawy określone są na stronie Sklepu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim kontakcie.
5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.
6. Klient powinien skontaktować się ze Sklepem, jeżeli jego paczka nie została doręczona we wskazanym wyżej terminie.
7. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu. Klient w celu ponownej wysyłki towaru winien skontaktować się ze Sklepem i opłacić koszty nowej wysyłki.
8. W czasie odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na stan paczki, czy nie jest uszkodzona w sposób mechaniczny. Jeżeli występują uszkodzenia, które mogą być przyczyną zniszczenia zawartości, Sklep rekomenduje otwieranie przesyłek w obecności kuriera.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jednocześnie Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.
2. Możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik wskazaną przez Klienta.
3. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy następuje w drodze złożenia przez Klienta jednoznacznego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć pocztą tradycyjną na adres Doradztwo Biznesowe Justyna Sobkowiak, ul. Tęczowa 24a/2, 62-064 Plewiska albo pocztą elektroniczną na adres sklep@malyguliwer lub wypozyczalnia@malyguliwer.pl.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć również za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie www.malyguliwer.pl, który należy wypełnić, a następnie przesłać zgodnie z pkt. 3 powyżej.
5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient otrzyma zwrot ceny Towaru oraz kosztów dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep internetowy). W braku odrębnych ustaleń zwrot ceny Towaru oraz kosztów dostawy Towaru nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji.
  b) Zwrot ceny Towaru oraz kosztów dostawy Towaru z zastrzeżeniem pkt. a) powyżej nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; Klient zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy Towar we własnym zakresie, wobec czego Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  c) Towar należy dostarczyć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  d) Koszt zwrotu Towaru przez Klienta do Sprzedawcy pokrywa Klient;
  e) Klient obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Towaru będące następstwem jego prawidłowego używania.
7. Rozwiązanie umowy w wyniku odstąpienia nie zwalnia Klienta z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Sprzedawcy lub osób trzecich, powstałych w ramach Sklepu lub w związku ze Sklepem, co do których Klient nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej.
8. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać.
9. Umowa o świadczenie usług zawarta w momencie rejestracji Klienta w Sklepie internetowym ulega rozwiązaniu w przypadku usunięcia konta.
10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności określone w dziale II Kodeksu cywilnego.
2. W celu złożenia reklamacji, Klient obowiązany jest wypełnić formularz reklamacyjny Sklepu udostępniony na stronie internetowej Sklepu oraz przesłać go pocztą elektroniczną na adres sklep@malyguliwer lub wypozyczalnia@malyguliwer.pl.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej Reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku, gdy złożona Reklamacja nie spełnia warunków zawartych w formularzu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Sprzedawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji, wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 3 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie Reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
5. W przypadku pozytywnego ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz roszczenia Klienta o naprawę Towaru albo jego wymianę na Towar wolny od wad, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Towaru do siedziby Sprzedawcy tj. ul. Tęczowa 24A/2, 62-064 Plewiska na koszt Sprzedawcy.
6. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 9. REKLAMACJE Z ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu www.malyguliwer.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Doradztwo Biznesowe Justyna Sobkowiak ul. Tęczowa 24A/2, 62-064 Plewiska lub elektronicznie na adres: sklep@malyguliwer lub wypozyczalnia@malyguliwer.pl.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NIE-KONSUMENTÓW
1. Klienci, którzy nie są konsumentami zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić Sprzedawcę przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania ze Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie przy wykorzystaniu konta Klienta, w tym naruszenia Regulaminu, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw innych Użytkowników lub osób trzecich.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Klienci mają obowiązek zabezpieczyć Sprzedawcę, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Klienci zgadzają się w pełni współpracować ze Sprzedawcą, zgodnie z wnioskiem Sprzedawcy, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia.
3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, Sprzedawca w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Klientów niebędących konsumentami, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Sklepu, usług lub funkcjonalności, nawet jeśli Sprzedawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając ze Sklepu, usług lub funkcjonalności, Klient zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich usług, funkcjonalności i innych materiałów, które mogą być dostępne za pośrednictwem, bądź w związku z korzystaniem ze Sklepu.
4. Wszelka zawartość jest zamieszczana w ramach - jak i pobierana - ze Sklepu na własne życzenie i ryzyko Klientów. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania ze Sklepu, usług lub funkcjonalności. Bez ograniczania powyższego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania ze Sklepu przez Klientów.

§ 11. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe klientów podawane przy składaniu zamówień lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień (w tym celem ewentualnego nawiązania kontaktu z Klientem) oraz ewentualnie usługi newslettera, jeżeli Klient wyraził wolę otrzymywania newslettera.
2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce prywatności.
3. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO.
4. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi Polityka prywatności.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia § 10 powyżej nie dotyczą Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Umowa oraz umowa sprzedaży są zawierane w języku polskim.
6. Sprzedawca stosuje kodeks dobrych praktyk.
7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i są nadal wiążące.
8. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
9. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Klient taki uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży;
  b) Klient taki uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  c) Klient taki może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
10. W przypadku zmiany Regulaminu, Klient zostanie poproszony o potwierdzenie treści nowego Regulaminu przed dokonaniem jakichkolwiek czynności w ramach Sklepu.Aktualizacja regulaminu: 25.05.2018
Regulamin sklepu.pdf


 

WYPOŻYCZALNIA i SKLEP
  • MAŁY GULIWER
  • ul. Miętowa 29/20
  • 62-064 Plewiska
  • tel. +48 605-580-290
  • email: sklep@malyguliwer.pl
  • wypozyczalnia@malyguliwer.pl
 
© Mały Guliwer 2012-2022 – wszelkie prawa zastrzeżone           Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl