^
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o ciasteczkach »

tel. +48 605-580-290   Justyna
wypozyczalnia@malyguliwer.pl

(0) 0.00 PLN
 
WYPOŻYCZALNIA
 
SKLEP
 
BESTSELLERYPROMOCJE

 
PARTNERZY

karta dużej rodzinyRegulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
- MAŁY GULIWER -

www.malyguliwer.pl
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin wypożyczalni jest integralną częścią umowy najmu.
2. Wypożyczalnię sprzętu Mały Guliwer prowadzi Justyna Sobkowiak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Biznesowe Justyna Sobkowiak z siedzibą przy ul. Tęczowej 24a/2 w Plewiskach NIP: 7792272076, REGON: 361071842, zwana dalej Wynajmującym.
3. Siedziba wypożyczalni znajduje się w Plewiskach przy ul. Miętowej 29/20.

II. CZAS WYNAJMU
1. Minimalny czas wynajmu to 1 doba.
2. Najemca przed wydaniem sprzętu zobowiązany jest do zawarcia Umowy Najmu. Po podpisaniu Umowy Najmu i wydaniu sprzętu, wszelkie ryzyko związane ze zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą lub kradzieżą sprzętu przechodzi na Najemcę.

III. NAJEM SPRZĘTU, OPŁATY i KAUCJA
1. Przed podpisaniem Umowy Najmu, Najemca powinien dokonać rezerwacji sprzętu. Rezerwacja może być dokonana poprzez e-mail: wypozyczalnia@malyguliwer.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 605-580-290. Każdorazowo Najemca (w przypadku dostępności sprzętu), otrzymuje w ciągu 48h potwierdzenie rezerwacji na podany adres e-mail wraz z wyszczególnieniem sprzętu, całkowitym kosztem Najmu, wysokością kaucji i danymi do wpłaty należności na rzecz Wynajmującego.
2. Wynagrodzenie za cały okres Najmu należy uiścić przelewem na konto bankowe podane przez Wynajmującego w terminie do 72h po przesłaniu potwierdzenia rezerwacji przez Wynajmującego. Wynajmujący wyda sprzęt Najemcy w przypadku zaksięgowania pieniędzy na koncie lub przedstawieniu przez Najemcę potwierdzenia przelewu wygenerowanego przez oddział banku Najemcy. Wydanie sprzętu nastąpi po podpisaniu przez strony Umowy Najmu.
3. Okres wynajmu może zostać przedłużony przez Najemcę wyłącznie za zgodą Wynajmującego, poprzez zgłoszenie Wynajmującemu informacji telefonicznej pod numerem tel. 605-580-290 lub poprzez e-mail wypozyczalnia@malyguliwer.pl w terminie nie krótszym niż 48h przed końcem okresu Najmu. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie uiścić opłatę za przedłużony okres Najmu sprzętu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu Najmu.
4. W przypadku samoistnego przedłużenia okresu Najmu przez Najemcę bez uprzedniego powiadomienia i zgody Wynajmującego, Wynajmujący obciąży Najemcę karą finansową za każdą dobę zwłoki dotyczącej oddania sprzętu. Kara będzie stanowić wynagrodzenie liczone w wysokości opłaty jak za pierwszą dobę okresu Najmu pomnożone przez ilość dni zwłoki. Wysokość kary zostanie potrącona z kaucji pobranej od Najemcy za wypożyczony sprzęt.
5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu lub jego kradzież. W przypadku zaginięcia sprzętu, kradzieży lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wypożyczalnię. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący zgłoszą sprawę przywłaszczenia do odpowiednich organów ścigania.
6. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
7. W przypadku rezygnacji z najmu sprzętu, po dokonaniu płatności przez Najemcę, w czasie dłuższym niż 72h przed planowanym okresem Najmu, zwracana jest kwota opłacona przez Najemcę na konto wskazane przez Najemcę.
8. W przypadku rezygnacji z najmu sprzętu, po dokonaniu płatności przez Najemcę, w czasie krótszym niż 72h przed planowanym okresem Najmu, wpłacona kwota wynagrodzenia nie podlega zwrotowi Najemcy. W przypadku skrócenia okresu najmu przez Najemcę z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, wpłacona kwota wynagrodzenia nie podlega zwrotowi Najemcy.
9. Za wynajmowany sprzęt Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję zwrotną. Kaucja wpłacana jest przez Najemcę gotówką w dniu wydania sprzętu przez Wynajmującego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku oddania przez Najemcę sprzętu który nie uległ całkowitemu zniszczeniu, uszkodzeniu lub nie został utracony, za wyjątkiem zużycia sprzętu będącego wynikiem prawidłowej eksploatacji sprzętu przez Klienta.
10. Cena Najmu wraz z wysokością kaucji podana jest zawsze w opisie danego produktu.
11. Wypożyczony sprzęt należy oddać Wynajmującemu czysty i zadbany. W przypadku oddania sprzętu brudnego lub w inny sposób zaniedbanego Wynajmujący obciąży Najemcę karą finansową w wysokości 50zł. Kara zostanie potrącona z kaucji wpłaconej przez Najemcę. W szczególności zabrania się wkładania kół przyczepek rowerowych i biegowych do wnętrza przyczepek.
12. Wypożyczony sprzęt, jeśli nie ustalono inaczej, jest wydawany Najemcy i przez niego zwracany w siedzibie Wynajmującego. (patrz p. I.3.)

IV. AWARIE i USZKODZENIA
1. Wypożyczony sprzęt powinien być używany przez Najemcę zgodnie z instrukcją dotyczącą eksploatacji oraz przeszkoleniem przez Wynajmującego w trakcie wydawania sprzętu.
2. Za „awarię” sprzętu uznaje się usterkę powstałą w trakcie eksploatacji sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania, natomiast „uszkodzenie” to usterka powstała w wyniku nieprawidłowej, niezgodnej z instrukcją eksploatacji sprzętu lub celowych działań Najemcy. Za „uszkodzenie” będzie również uznawane całkowite zniszczenie sprzętu przez Najemcę, uniemożliwiające jego dalsze użytkowanie.
3. W przypadku uszkodzenia sprzętu przez Najemcę, jest on zobowiązany niezwłocznie do zwrotu kosztów naprawy w terminie i w sposób wskazany przez Wynajmującego. Klient ponosi również pełną odpowiedzialność finansową za utratę lub kradzież sprzętu.
4. W przypadku zniszczenia/uszkodzenia, trwałego zabrudzenia bądź utraty przedmiotu (w tym kradzieży) lub jego części w okresie Najmu sprzętu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości brutto tego przedmiotu, według stanu liczonego na dzień wypożyczenia i według średniej ceny rynkowej w dniu jego zwrotu, lub ceny rynkowej w dniu w którym zwrot miał nastąpić.
5. Zwrotu wartości przedmiotu lub jego części, w przypadku jego utraty, kradzieży lub zniszczenia, a także zwrot kosztów naprawy, w przypadku jego uszkodzenia, dokonuje się niezwłocznie, w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po upływie okresu Najmu sprzętu. Zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Wynajmujący zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- zwane RODO).
 
 
Aktualizacja regulaminu: 25.05.2018
Regulamin wypożyczalni.pdf


 

WYPOŻYCZALNIA i SKLEP
  • MAŁY GULIWER
  • ul. Miętowa 29/20
  • 62-064 Plewiska
  • tel. +48 605-580-290
  • email: sklep@malyguliwer.pl
  • wypozyczalnia@malyguliwer.pl
 
© Mały Guliwer 2012-2022 – wszelkie prawa zastrzeżone           Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl